Học sinh 12 vào đường link đẻ xem khoa sinh trường đại học sư phạm tuyển sinh: https://www.facebook.com/khoasinhmt.dhspdn/posts/4720408128003874?notif_id=1630118857799073&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/khoasinhmt.dhspdn/posts/4720408128003874?notif_id=1630118857799073&notif_t=page_post_reaction&ref=notif