kế hoạch chuyên môn tháng 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT Đà Nẵng, ngày … tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện công tác chuyên môn tháng 11 năm học 2020 – 2021

 

 

 

 1. Công tác chuyên môn trọng tâm
 2. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (Tin, Sinh, Sử – CD, Địa).
 3. Thao giảng tại lớp.
 4. Dạy nghề phổ thông.
 5. Ngoại khoá chuyên môn tổ Ngữ văn; Sinh – CN.
 6. Dự giờ giáo viên.
 7. Cập nhật điểm vào Vnedu.
 8. Bồi dưỡng HSG, TDTT.
 9. Chia lại thời khóa biểu (nếu có).
 10. Tiến  hành khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tiết thứ nhất và thứ hai.
 11. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề ở các tổ CM.
 12. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Hóa, tổ Lý
 13. Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của GV trong tháng 9 và tháng 10.
 14. Hội khỏe phù đổng cấp trường.
 15. Chấm chọn sản phẩm dự thi KHKT cấp trường và chọn sản phẩm dự thi KHKT cấp thành phố.
 16. Kiểm tra giữa kỳ đề chung ở các môn Toán, Vật lý
 17. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng: Toán, Lý – CN, Hóa, Sử – CD, Địa, Anh.

 

 

 1. Công tác cụ thể
TT Nội dung Thời gian Phụ trách Thực hiện
1 Kiểm tra nội bộ Hoạt động sư phạm nhà giáo (4 giáo viên được kiểm tra) Môn Tin, Sinh, Sử – CD, Địa. Từ 01/11

đến 25/11

T.Quang Cô X Nga, Cô Thảo, Cô Hòa, Cô Giang
2 Sinh hoạt trên trường học kết nối Từ 01/11

đến 30/11

T.Quang Giáo viên
3  

Kiểm tra giữa kỳ đề chung môn Toán khối 12 (tiết 8, tiết 9)

19/11 T Quang Cô P Thảo, GV tổ Toán – Tin và GV được phân công
4 Hướng dẫn sản phẩm KHKT

(8 giờ 00 tại phòng hội đồng nhà trường)

02/11/2020 T Quang GV và học sinh có sản phẩm dự thi
5 Chấm sản phẩm dự thi KHKT cấp trường lúc 14 giờ 00 tại phòng hội đồng lớn. Chiều

14/11

HĐKH, SK GV và học sinh dự thi
6 Ngoại Khóa tổ Sinh – CN (học tập trải nghiệm tại Khoa Sinh trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng) Chiều 01/11 T Quang GV tổ sinh và HS được chọn
7 Sinh hoạt chuyên đề tháng 11 của các tổ chuyên môn theo kế hoạch Từ 04/11 đến 30/11 T.Quang Các TTCM

Giáo viên

8 Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học của GV trong tháng 9 và tháng 10 Ngày 20/ 11/2020 T.Quang Các TTCM

Giáo viên

9 Dự giờ và kiểm tra giáo án đột xuất

(theo phân công của Hiệu trưởng)

Từ 01/11

đến 25/11

BGH TTCM

GVBM

10 Khảo sát GVCNG cấp trường.

(theo nhóm)

Các ngày  09; 16; 23; 30/11 BGH Đoàn khảo sát, GV đăng ký GVCNG
11 Thực hiện vào điểm các con điểm kiểm tra trong Vnedu. Kiểm tra 24/11/2020 Từ 05/11

đến 23/11

T.Hà,

T. Quang

GVBM
12 Ngoại khoá chuyên môn: Tổ Ngữ văn Sáng 30/11 T.Quang Cô Trúc, tổ Ngữ văn.
13 Thao giảng tại lớp 01-28/11 BGH TTCM, GVBM
14 Kiểm tra giữa kỳ đề chung môn Vật lý khối 10 tiết 7 ngày 12/11/2020.

Kiểm tra giữa kỳ đề chung môn Vật lý khối 11 tiết 8 ngày 12/11/2020

12/11 T Quang Thầy Nhớ, GV tổ Vật lý – CN và GV được phân công
15 Khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Từ 01/11 đến 30/11 Nhóm trưởng GVBM
16 Kiểm tra việc UDCNTT trong dạy học của tổ vật lý, hóa học theo đăng ký của tổ 26/11 T.Quang Tổ trưởng

GVBM

17 GVCN phát phiếu liên lạc cho cha mẹ học sinh vào 26/11/2020 26/11 T.Quang GVCN

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Phó Hiệu trưởng CM;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG