Kế hoạch chuyên môn tháng 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT      Đà Nẵng, ngày … tháng 11 năm 2020

                                                                                     

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện chuyên môn tháng 12 năm học 2020 – 2021

 

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM
 2. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học (Toán, Lý -CN, Thể dục – QPAN, tiếng Anh).
 3. Thao giảng tại lớp.
 4. Xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kì I và thành lập ban ra đề, ban coi kiểm tra.
 5. Ngoại khoá chuyên môn Tổ Lịch sử – GDCD; Địa lý
 6. Dự giờ giáo viên.
 7. Cập nhật điểm vào Vnedu.
 8. Bồi dưỡng HSG, TDTT.
 9. Chia lại thời khóa biểu nếu có.
 10. Tiếp tục khảo sát giáo viên chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
 11. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề ở các tổ CM.
 12. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Toán – tin, tổ Sinh – CN
 13. Kiểm tra hoạt động, hồ sơ của các tổ/nhóm CM và cá nhân (toàn trường).
 14. Kiểm kê CSVC + kiểm tra tài chính cuối năm.
 15. Nộp sản phẩm bài dự thi thiết kế bài giảng E-learning
 16. Ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 theo quy định thời gian của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 17. Dự thi KHKT cấp thành phố.
 18. Thực hiện dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trong tháng (Toán, Lý -CN, Thể dục – QPAN, Văn, Địa, tiếng Anh)
 19. Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo lịch của Sở, của trường.
 20. CÔNG TÁC CỤ THỂ
TT Nội dung Thời gian Phụ trách Thực hiện
1 Kiểm tra nội bộ Hoạt động sư phạm nhà giáo 4 giáo viên được kiểm tra: T. Hoàng, Cô Hương, Cô Nguyệt, T. Hiệu. Từ 01/12

đến 25/12

T.Quang Cô P Thảo

Thầy Nhớ

Thầy Bình

Cô B Hòa

2 Sinh hoạt trên trường học kết nối Từ 01/12

đến 30/12

T.Quang Giáo viên
3 Sinh hoạt chuyên đề tháng 12 của các tổ chuyên môn (theo kế hoạch các tổ chuyên môn) Từ 03/12 đến 30/12 T.Quang Các TTCM

Giáo viên

4 Dự giờ và kiểm tra giáo án đột xuất

(theo phân công của Hiệu trưởng)

Từ 03/12

đến 30/12

T.Hà T.Quang;

T.Hùng; TTCM

GVBM

5 Nộp sản phẩm dự thi thiết kế bài giảng Elearning Sáng ngày 09/12 Thầy Quang Giáo viên tham gia
6 Ngoại khoá chuyên môn (Lịch sử – GDCD; Địa lý). Hoạt động trải nghiệm tại bán đảo Sơn Trà Chiều 13/12 T.Hùng Cô Hòa, Cô Giang và GV trong tổ
7 Hoàn thành các cột điểm con trong Vnedu để lại 1 cột điểm 1 định kỳ hoặc thường xuyên:

Đối với khối 12: Hạn cuối 16/12/2020

Đối với khối 10; 11: Hạn cuối 21/12/2020

Từ 01/12

đến 26/12

T.Hà,

T. Quang

 

GVBM
8 Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề ở các tổ CM trong học kỳ I: (Toán – tin, Lý – CN, Hoá học, Sinh – CN, Anh văn) 27/12-28/12 T. Quang Tổ CM

Giáo viên

9 Thành lập Hội đồng ra đề kiểm tra học kỳ I , Ban ra đề, ban coi kiemr tra, ban chấm kiềm tra  học kì I. Sáng 07/12 T.Quang Tổ trưởng

GVBM

10 Kiểm tra hồ sơ giáo án của  giáo viên, hồ tổ chuyên môn. 30/12 T.Quang,T Hùng TTCM, GVBM
11 Kiểm kê CSVC + kiểm tra tài chính cuối năm. 30;31/12 T.Hà; T. Hùng Ban TTND, tổ kiểm kê, KT, TB
12 Kiểm tra học kì I khối 12 các môn theo đề chung của Sở Theo lịch của Sở BGH GV,CNV toàn trường
13 Khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Từ 01/12 29/12 Nhóm trưởng Đoàn KS

GVBM

14 Khối 12 hoàn thành điểm và kết quả vào điểm vi tính: Hạn cuối ngày 30/12/2020

Kiểm tra 31/12/2020

Từ 18/12

đến 27/12

T.Hà,

T. Quang

 

GVBM
15 Nộp đề kiểm tra học kỳ I khối 10 và 11 cho Thầy Quang (từ 16 – 18/12/2020) Từ 18 – 20/12/2020 T. Quang TTCM, GV được phân công
16 Kiểm tra việc UDCNTT trong dạy học của tổ Toán – Tin, Sinh – CN học theo đăng ký của tổ 27/12 T.Quang Tổ trưởng

GVBM

17 Thi KHKT cấp thành phố từ 02/12-05/12 02/12-05/12 T.Quang GVHD, GV được phân công
18  Phân công ôn tập, ra đề kiểm tra, coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 theo hướng dẫn thời gian kiểm tra của Sở. Theo kế hoạch riêng kế hoạch riêng T.Quang Tổ trưởng

GVBM

 

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Phó Hiệu trưởng CM;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                       

 

hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ nhu cầu công tác của đơn vị về công tác thi đua năm học 2016 – 2017;

Xét đề nghị của phó hiệu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông Lê Đức Hà, Hiệu trưởng                               :  Chủ tịch
 2. Ông Lê Kim Quang, P.Hiệu trưởng                     : Phó Chủ tịch thường trực
 3. Ông Ngô Mạnh Hùng, P.Hiệu trưởng                  : Phó Chủ tịch
 4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch công đoàn : Phó Chủ tịch
 5. Ông Phan Văn Khải Bí thư Đoàn trường             : UV thường trực
 6. Ông Lê Thành Trung, Tổ trưởng Toán – Tin       : UV Thư ký
 7. Ông Nguyễn Hữu Nhớ, Tổ trưởng Vật lý            : UV
 8. Bà Hoàng Mai Uyên, Tổ trưởng Hoá học            : UV
 9. Bà Đặng Thị Ngọc Thảo, Tổ trưởng Sinh học     : UV
 10. Bà Cao Thị Phương Hoa, Tổ trưởng Ngữ văn     : UV
 11. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Tổ trưởng Địa lí   : UV
 12. Bà Mai Thị Bích Hòa, Tổ trưởng Ngoại ngữ        : UV
 13. Bà Ngô Thị Kim Oanh, Tổ trường văn phòng     : UV
 14. Ông Huỳnh Văn Bình, Tổ trưởng TD – QP         : UV
 15. Bà Nguyễn Thị Hòa, Tổ trưởng Sử – Công dân   : UV
 16. Ông Nguyễn Kiệt, Trưởng ban TTND                    : UV
 17. 35 giáo viên chủ nhiệm                                       : UV
 18. Ông Lê Kim Thanh TBĐD CMHS                         : UV