Kế hoạch chuyên môn tháng 2 năm 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT      Đà Nẵng, ngày ….. tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện chuyên môn tháng 02 năm học 2020 – 2021

 

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM
 2. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 01 và 02 năm học (Toán, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử).
 3. Thao giảng tại lớp.
 4. Ngoại khoá chuyên môn (Tổ Hóa học).
 5. Dự giờ giáo viên.
 6. Cập nhật điểm vào Vnedu.
 7. Bồi dưỡng HSG 12.
 8. Chia lại thời khóa biểu lần 2 học kì II.
 9. Khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tiết thứ hai. Hoàn thành khảo sát GVCN giỏi cấp trường.
 10. Chấm sáng kiến cấp trường và hoàn thành nộp về Sở
 11. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề từ đầu năm ở các tổ CM (Ngữ văn, Sử – CD, Địa).
 12. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Ngữ văn, tổ Anh văn.
 13. Sinh hoạt trên trường học kết nối.
 14. Thực tập sư phạm.
 15. Tổ CM soạn nộp đề cương ôn tập thi TNTHPT năm 2021.
 16. GVCN khối 12 thu ảnh thẻ, bảng photo chứng minh, giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp 9.
 17. CÔNG TÁC CỤ THỂ
TT Nội dung Thời gian Phụ trách Thực hiện
1 Tiếp tục kiểm tra nội bộ Hoạt động sư phạm nhà giáo (4 giáo viên được kiểm tra môn Toán, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử) Từ 03/02

đến 25/02

T.Quang Cô P Thảo,

Cô Uyên,

Cô Trúc,

T Kiệt

2 Tham gia tập huấn ma trận đề ở các tổ Từ 01/02

đến 05/02

T.Quang Giáo viên được phân công
3 Sinh hoạt chuyên đề tháng 02 của các tổ chuyên môn (theo kế hoạch các tổ chuyên môn) Từ 18/02 đến 28/02 T. Hà,

T.Quang

Các TTCM

Giáo viên

4 Dự giờ và kiểm tra giáo án đột xuất

(theo phân công của Hiệu trưởng)

Từ 03/02

đến 28/02

BGH TTCM

GVBM

5 Hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2021

Giáo sinh có mặt vào 7 giờ 00 ngày 22/02/2021 để gặp giáo viên hướng dẫn và nhận nhiệm vụ.

 22/02/2021 T.Hà,

T. Quang

TTCM, GVBM, GSTT
6 Hoàn thành việc khảo sát GVCN giỏi   28/02/2021 03/02-28/02 T.Hùng GV đăng ký
7 Ngoại khoá chuyên môn (Hóa học). Sáng 22/02 T.Quang Cô Uyên, GV tổ Hóa học
8 Nộp sáng kiến cho trường 17/02/2021  

T.Quang

GV làm sáng kiến
9 Chấm sáng kiến cấp trường Thứ 5, 18/02/2021  

T.Hà

 

HĐKHSK

10 Tổ chức tập huấn lại ma trận đề ở các tổ chuyên môn (14 giờ 30) 25/02/2021 T. Quang Các tổ chuyên môn
11 Hoàn thành hồ sơ, nộp Sáng kiến về Sở 26/02/2021 T.Quang Văn thư, GV có sáng kiến
12 Thao giảng tại lớp Từ 03/02-28/02/2021 BGH TTCM, GVBM, GSTT
13 Thực hiện vào điểm Vnedu

Kiểm tra: 17 giờ 00 ngày 18/02/2021

Thứ 5, ngày 18/02/2021 T.Hà,

T. Quang

GVBM
14 Tổ chuyên môn nộp đề cương ôn tập thi TNTHPT năm 2021 cho BGH

– Các môn: Toán, Văn, Anh ngày 18/02;

– Các môn còn lại: ngày 28/02/2021.

18/02/2021 T. Quang

 

TTCM, GVBM
15 Khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Từ 03/02 đến 28/02 Nhóm trưởng GVBM
16 – Chia lại thời khóa biểu lần 2 (HK II) áp dụng vào ngày 17/02/2021 17/02/2021 Thầy Quang TTCM, GVBM
17 GVCN khối 12 thu 02 ảnh 3×4, 01 bảng chứng minh photo có công chứng, giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp 9, nộp file ảnh (đã xếp thứ tự danh sách học sinh) cho Thầy Tâm. Hạn cuối ngày 24/02/2021 Thầy Quang Thầy Phúc, GVCN 12
18 Kiểm tra việc UDCNTT trong dạy học của tổ Văn, Anh theo đăng ký của tổ 23/02/2021 T.Quang Tổ trưởng

GVBM

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Phó Hiệu trưởng CM;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG