Kế hoạch chuyên môn tháng 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT      Hoà Vang, ngày 27 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện chuyên môn tháng 02 năm học 2017 – 2018

 

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM
 2. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch tháng 1 và 2 năm học (Toán, Sinh -CN, Văn, Anh).
 3. Thao giảng tập trung đợt 2.
 4. Ngoại khoá chuyên môn (Tổ Hóa học).
 5. Dự giờ giáo viên.
 6. Cập nhật điểm vào Vnedu.
 7. Bồi dưỡng HSG, TDTT và tham gia thi HSG cấp thành phố.
 8. Chia lại thời khóa biểu lần 2 học kì II.
 9. Tiếp tục khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở tiết thứ hai.
 10. Chấm sáng kiến cấp trường và hoàn thành nộp về Sở
 11. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề từ đầu năm ở các tổ CM (văn, Sử – CD, Địa).
 12. Kiểm tra ứng dụng CNTT tổ Văn, Anh
 13. Sinh hoạt trên trường học kết nối
 14. Thực tập sư phạm.
 15. Tổ CM soạn đề cương ôn tập thi TNTHPT quốc gia
 16. CÔNG TÁC CỤ THỂ
TT Nội dung Thời gian Phụ trách Thực hiện
1 Tiếp tục kiểm tra nội bộ Hoạt động sư phạm nhà giáo (4 giáo viên được kiểm tra môn Toán, Sinh – CN, Văn học, Anh trong tháng 01 chưa kiểm tra xong) Từ 05/02

đến 25/02

T.Quang Thầy Trung

Cô Thảo

Cô Trúc

Cô Bích Hòa

2 Sinh hoạt trên trường học kết nối Từ 05/02

đến 28/02

T. Hà,

T.Quang

Giáo viên
3 Sinh hoạt chuyên đề tháng 02 của các tổ chuyên môn (theo kế hoạch các tổ chuyên môn) Từ 05/02 đến 28/02 T. Hà,

T.Quang

Các TTCM

Giáo viên

4 Dự giờ và kiểm tra giáo án đột xuất

(theo phân công của Hiệu trưởng)

Từ 03/02

đến 28/02

T.Hà T.Quang;

T.Hùng; TTCM

GVBM

5 Tiếp tục hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2018 01/02 đến 28/02/2018 T.Hà,

T. Hùng

TTCM, GVBM, GSTT
6 Ngoại khoá chuyên môn (Hóa học). Sáng 26/02 T.Hùng Cô Uyên, GV tổ Hóa học
7  

Chấm sáng kiến cấp tổ

Thứ 5, 01/02/2018  

T.Hà

GV tổ

chuyên môn

8  

Chấm sáng kiến cấp trường

Thứ 5, 11/02/2018  

T.Hà

 

HĐKHSK

9 Thi học sinh giỏi cấp thành phố 01/3/2018 T. Hùng T. Phúc
10 Hoàn thành hồ sơ, nộp Sáng kiến về Sở 26/02/2018 T.Quang Văn thư, GV có sáng kiến
11 Thao giảng tập trung đợt 2 Chiều T5 25/02/2018 BGH TTCM, GVBM, GSTT
12 Thực hiện vào điểm Vnedu

Kiểm tra: 17 giờ 00 ngày 25/02/2018

Thứ 5, ngày 25/02/2018 T.Hà,

T. Quang

GVBM
13 Tổ chuyên môn nộp đề cương ôn tập thi TNTHPT Quốc gia năm 2018 cho BGH

– Các môn: toán, văn, anh ngày 10/02;

– Các môn còn lại: ngày 27/02/2018.

27/02/2018 T.Hà,

T. Quang

 

TTCM, GVBM
14 Khảo sát chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Hạn cuối 15/02/2018

Từ 01/02 đến 15/02 Nhóm trưởng GVBM
15 – Chia lại thời khóa biểu lần 2 (HK II) áp dụng vào ngày 22/02/2018

– TTCM toán – tin, sinh – công nghệ, địa lý nộp phân công chuyên môn lần 2 (HKII) trước ngày 11/02/2018

11/02/2018 Thầy Quang TTCM, GVBM
16 Kiểm tra việc UDCNTT trong dạy học của tổ Văn, Anh theo đăng ký của tổ 25/02 T.Quang Tổ trưởng

GVBM

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Phó Hiệu trưởng CM;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG