Kế hoạch chuyên môn tháng 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT      Đà Nẵng, ngày …. tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện chuyên môn tháng 3 năm học 2020 – 2021

 

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM
 2. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học.
 3. Ngoại khóa chuyên môn tổ Thể dục-GDQP An -Sinh-CN, Vật lý – Công nghệ.
 4. Thao giảng tại lớp ở các tổ chuyên môn.
 5. Sinh hoạt tổ chuyên môn.
 6. Chia lại thời khoá biểu (nếu có).
 7. Dự giờ giáo viên.
 8. Cập nhật điểm vào vi tính.
 9. Tập huấn sử dụng bộ thiết bị cảm biến các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.
 10. Tiếp tụcôn tập thi THPTQuốc gia năm 2021.
 11. Thi chọn HSG khối 12 cấp thành phố năm học 2020 – 2021 theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 12. Khảo sát CSTĐ cấp cơ sở.
 13. Hướng dẫn thực tập của giáo viên (khi có công văn của cấp trên).
 14. Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin của tổ Ngữ văn, tổ Anh văn,Sử – Địa – CD.
 15. Phát phiếu liên lạc giữa học kỳ.
 16. Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề từ đầu năm ở các tổ CM (Văn, Sử – Địa – CD).
 17. Tổ CM còn lại nộp đề cương ôn tập thi THPT Quốc gia năm 2021.
 18. 17.GVCN khối 12 thu ảnh thẻ, bảng photo chứng minh có công chứng, giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp 9, nộp file ảnh theo thứ tự danh sách cho Ông Nguyễn Ngọc Tâm.
 19. Kiểm tra đề chung các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh.
 20. Tham gia thi hội thao Giáo dục Quốc phòng cấp thành phố.
 21. CÔNG TÁC CỤ THỂ
TT Nội dung Thời gian Phụ trách Thực hiện
1 Tiếp tục kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo (kiểm tra: Toán – tin, Thể dục-GDQP AN-Sinh – CN, Anh văn, Lịch sử – Địa – CD) Từ 01/3

đến 29/3

BGH Các TTCM có liên quan
2 Chia lại TKB lần 3 học kì 2. Ôn tập 5 tiết sáng thứ 5: Có 2 tiết tự chọn.

Áp dụng từ ngày 08 tháng 3 năm 2021

Thông báo 05/3 T. Quang Giáo viên
3 Sinh hoạt chuyên đề của các tổ chuyên môn (về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh) Từ 01/3 đến 29/3 BGH Các TTCM

Giáo viên

4 Dự giờ và kiểm tra giáo án đột xuất

(theo phân công của Hiệu trưởng)

Từ 01/3

đến 31/3

T. Hà T.Quang;

T.Hùng; TTCM

GVBM

5 Hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2021 khi có chỉ đạo của cấp trên 01/3 đến 31/3/2021 T.Hà,

T. Quang

TTCM, GVBM, GSTT
6 Ngoại khoá chuyên môn tổ Vật lý – CN chiều 25/3. 25/3/2021 T. Quang T Nhớ, các GV tổ Vật lý – CN
7 Khảo sát CSTĐ các tiết tiếp theo (theo kế hoạch) 01/3-31/3 BGH Đoàn Khảo sát và giáo viên đăng ký CSTĐ
8  

Thi chọn HSG giỏi cấp thành phố

Sáng 04/3/2021 T. Quang Thầy Phúc, GV được phân công
9 Các tổ chuyên môn nộp đề cương ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2021 20/3/2021 T. Quang TTCM, GVBM
10 GVCN khối 12 thu ảnh thẻ, bảng photo chứng minh có công chứng, giấy chứng nhận tốt nghiệp lớp 9, nộp file ảnh theo thứ tự danh sách học sinh cho ông Nguyễn Ngọc Tâm. Hoàn thành  Thứ 2 22/3/2021 T. Quang GVCN khối 12, Thầy Tâm, Thầy Phúc
11 Thực hiện vào các điểm Vnedu

Kiểm tra: 19 giờ 00 ngày 25/3/2021

Phát phiếu liên lạc giữa kỳ cho học sinh thứ 2 (29/3/2021)

Thứ 5, ngày 25/3/2021 BGH GVBM, GVCN
12 Ngoại khoá chuyên môn tổ Thể dục – GDQP AN-Sinh-Công nghệ 29/3/2021 T.Quang Thầy Bình và các giáo viên trong tổ
13 Dự sinh hoạt cụm chuyên môn Vật lý tại Trường THPT Cẩm Lệ Theo lịch của Sở Giáo dục

 

T.Quang Các giáo viên tổ lý không có tiết
14 Kiểm tra sinh hoạt chuyên đề từ đầu năm ở các tổ CM (Văn, Sử – Địa – CD). 25/3/2021 T. Quang TTCM, GVBM
15 Kiểm tra việc UDCNTT trong dạy học của tổ Văn, Anh tổ Sử – Địa – CD  theo đăng ký của tổ 25/03 T.Quang Tổ trưởng

GVBM

16 Thao giảng tại lớp 01/3-31/3/2021 BGH TTCM, GVBM
17 Kiểm tra giữ kỳ đề chung (Thứ 5 các tuần 26; 27; 28) lịch kiểm tra:

* Tuần 26:

– Chiều thứ 5 ngày 11/3/2021 kiểm tra môn Ngữ văn 12, Sinh học 12 các tiết 8, 9, 10.

* Tuần 27:

– Chiều  thứ 5 ngày 18/3/2021 kiểm tra các môn ngữ văn 10, Hóa học 10 các tiết 8,9,10.

* Tuần 28:

– Sáng thứ 5 ngày 25/3/2021 kiểm tra các môn Toán 12, Vật lý 12 các tiết 3, 4, 5.

– Chiều thứ 5 ngày 25/3/2021 kiểm tra các môn Toán 10, Vật lý 10 các tiết 8, 9, 10.

– Sáng thứ 6 ngày 26/3/2021 kiểm tra các môn Hóa học 12, tiếng Anh 12 các tiết 4, 5.

– Chiều thứ 6 ngày 26/3/2021 kiểm tra các môn Ngữ văn 11, Hóa học 11 các tiết 8, 9, 10.

– Sáng thứ 7 ngày 27/3/2021 kiểm tra các môn tiếng Anh 10, Sinh học 10 các tiết 4, 5.

– Chiều thứ 6 ngày 27/3/2021 kiểm tra các môn tiếng Anh 11, Vật lý 11 các tiết  9, 10.

– Chiều thứ 5 ngày 01/4/2021 kiểm tra các môn Toán 11, Sinh học 11 các tiết 8, 9, 10.

11/3-25/3 T Quang Giáo viên các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh
18 Tham gia thi Hội thao GDQP cấp thành phố Theo lịch của Sở Giáo dục T Quang Thầy Bình và nhóm GDQP AN
19 Tập huấn sử dụng thiết bị cảm biến các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học Sáng thứ 3 ngày 02/3/2021 T Quang GV Vật lý, Hóa học, Sinh học không có tiết
Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Phó Hiệu trưởng CM;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG