Kế hoạch chuyên môn tháng 3

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT      Hoà Vang, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện chuyên môn tháng 3 năm học 2017 – 2018

 

 

 1. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRỌNG TÂM
 2. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học.
 3. Ngoại khóa chuyên môn tổAnh văn.
 4. Thao giảng tập trung và thao giảng tại lớp ở các tổ chuyên môn.
 5. Sinh hoạt cụm chuyên môn môntoán.
 6. Chia lại thơi khoá biểu (nếu có)
 7. Dự giờ giáo viên.
 8. Cập nhật điểm vào vi tính.
 9. Bồi dưỡng HSG lớp 10, lớp 11.
 10. Chia lớp tiến hành ôn tập các môn tự chọn thi THPT Quốc gia 2018.
 11. Hoàn thành nguồn minh chứng trường chuẩn quốc gia.
 12. Thi chọn học sinh giỏi 10, 11.
 13. Hướng dẫn và hoàn thành hồ sơ thực tập của giáo viên.
 14. Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin của tổ Sử – CD, Địa.
 15. Phát phiếu liên lạc giữa học kỳ
 16. Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh lần 2.
 17. 16. Tham gia thi các môn thể dục thể thao do sơ tổ chức.
 18. Sinh hoạt trên trường học kết nối.
 19. CÔNG TÁC CỤ THỂ
TT Nội dung Thời gian Phụ trách Thực hiện
1 Tiếp tục kiểm tra nội bộ Hoạt động sư phạm nhà giáo (4 giáo viên được kiểm tra môn Lý – CN, Hóa học, Sử – CD, Thể dục – ANQP) Từ 01/3

đến 30/3

T.Quang Thầy Nhớ

Cô Uyên

Cô Hòa

Thầy Bình

2 Sinh hoạt trên trường học kết nối Từ 01/3

đến 29/3

T. Hà,

T.Quang

Giáo viên
3 Sinh hoạt chuyên đề tháng 02 của các tổ chuyên môn (theo kế hoạch các tổ chuyên môn) Từ 01/3 đến 29/3 T. Hà,

T.Quang

Các TTCM

Giáo viên

4 Dự giờ và kiểm tra giáo án đột xuất

(theo phân công của Hiệu trưởng)

Từ 01/3

đến 31/3

T.Hà T.Quang;

T.Hùng; TTCM

GVBM

5 Tiếp tục hướng dẫn thực tập sư phạm năm 2018 và hoàn thành thực tập 01/3 đến 18/3/2018 T.Hà,

T. Hùng

TTCM, GVBM, GSTT
6 Ngoại khoá chuyên môn (Anh văn). Sáng 18/3 T.Hùng Cô B Hòa, GV tổ Anh văn
7 Sinh hoạt câu lạc bộ tiến anh lần 2 Thứ 5, 29/3/2018  

T.Hùng

GV tổ

Anh văn

8 Sinh hoạt cụm môn Toán – tin

Sinh hoạt cụm môn Ngữ văn

 

22/03/2018

29/03/2018

 

T.Hùng

 

GV tổ Toán – tin, tổ Ngữ văn

9 Thi học sinh giỏi cấp thành phố 01/3/2018 T. Hùng T. Phúc
10 Hoàn  thành nguồn minh chứng trường chuẩn quốc gia 25/3/2018 T.Hà Các thành viên của tổ chuẩn bị hồ sơ trường chuẩn
11 Thao giảng tập trung đợt 3 Chiều T5 15/3/2018 BGH TTCM, GVBM, GSTT
12 Thực hiện vào điểm Vnedu

Kiểm tra: 17 giờ 00 ngày 29/3/2018

Thứ 5, ngày 29/3/2018 T.Hà,

T. Quang

GVBM
13 Thi chọn học sinh giỏi khối 10, 11 Sáng 22/3/2017 T.Quang GV coi thi
14 Phát phiếu liên lạc giữa học kỳ 27/3/2017 T.Quang GVCN
15 Các môn ôn tập 12 (lý, hóa, sinh, sử, địa, công dân hoàn thành đề cương ôn tập để triển khai dạy trong đầu tháng 3 07/3/2018 BGH TTCM, GVBM
16 Chia lớp 12 theo môn tự chọn dạy ôn tập thi THPT Quốc gia năm 2018 08/3/2018 Thầy Hùng TTCM, GVBM
17 Kiểm tra việc UDCNTT trong dạy học của tổ Văn, Anh tổ Sử – CD, Địa  theo đăng ký của tổ 25/02 T.Quang Tổ trưởng

GVBM

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Phó Hiệu trưởng CM;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM.