Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số: ….. /KH-THPTPTT                 Đà Nẵng, ngày ….. tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện công tác pháp chế

Năm học 2020 – 2021

Thực hiện Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ về công tác pháp chế năm học 2020-2021;

         Thực hiện Kế hoạch số 2627/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2020 – 2021;

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2020 -2021 như sau:

 1. NHIỆM VỤ CHUNG
 2. Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
 3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế, đào tạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong nhà trường.
 4. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL hiện hành, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế VBQPPL nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các VBQPPL có liên quan và các điều kiện thực tế để đảm bảo tính khả thi của văn bản.
 5. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; các nghị định quy định chi tiết Luật và các VBQPPL ban hành năm 2020 liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
 6. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm.
 7. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 8. Kiện toàn tổ công tác pháp chế

          – Quyết định thành lập tổ công tác pháp chế của trường theo năm học 2020-2021;

          – Phân công nhiệm vụ trong tổ công tác pháp chế của đơn vị (theo quyết định);

          – Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

 1.  Hoạt động, tổ chức pháp chế
 2. a) Về công tác xây dựng pháp luật

          – Tham mưu lãnh đạo xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng quy định của pháp luật;

          – Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp;

          – Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng các văn bản quản lý theo đúng quy định.

 1. b) Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

          – Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          – Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ;

          – Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

 1. c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

         – Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2802/KH-SGDĐT ngày 17/10/2017 của Sở GDĐT về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 08/01/2020 của Sở GDĐT triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. thptphanthanhtai-02/11/2020 08:47:46-thptphanthanhtai-thptphanthanhtai-thptphanthanhtai 3

– Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo giáo viên các bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý. – Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

          – Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ. Việc giáo dục lồng ghép theo Chỉ thị 10 vào môn GDCD;

          –  Đối với học sinh: Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như: Nâng cao chất lượng dạy và học môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặt biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh;

          – Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CCVC và học sinh trong nhà trường;

          – Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành;

          – Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

          – Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục môn công dân. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp;

          – Tổ chức tìm hiểu “Ngày pháp luật” và thi tìm hiểu pháp luật; hưởng ứng cuộc thi tìm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức lấy ý kiến góp ý các Bộ luật (sửa đổi;

          – Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.

 1. d) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

          – Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

         – Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

 1. e) Công tác cải cách thủ tục hành chính

          – Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn;

          – Thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.

 1. f) Công tác thi đua khen thưởng

          Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường khen thưởng và đề nghị UBND huyện, Sở GDĐT, UBND thành phố, Bộ GDĐT, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.
 2.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi chào cờ đầu tuần, trong các tiết học môn giáo dục công dân và giờ ngoại khóa cho học sinh; các cuộc họp đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên;

          Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của nhà trường năm học 2020 – 2021./.

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

– Sở GD&ĐT;

– HT, các PHT, thông báo;

– Lưu: Văn thư.