Kế hoạch dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT Đà Nẵng, ngày …  tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông

năm học 2020 – 2021

 

 

          Công văn số 125/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức dạy học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm học 2020 -2021. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nhằm tổ chức dạy học hoàn thành chương trình lớp 12 theo khung kế  hoạch thời gian năm học 2020-2021 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ, của Sở;

– Tổ chức dạy học nâng cao chất lương trong công tác giảng dạy và kiểm tra, đánh giá;

– Nhằm chỉ đạo giáo viên và học sinh khối 12 trong công tác dạy và học nhằm nâng cao kết quả học tập và thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

– Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phương pháp và vận dụng kiến thức để làm tốt đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

– Nâng cao tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2021.

 1. Yêu cầu

– Căn cứ vào nội dung Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn 2384/SGDĐT – GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 để triển khai thực hiện.

– Căn cứ vào đề thi minh họa và hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2020, các tổ/nhóm bộ môn xây dựng chủ đề/chuyên đề ôn thi phù hợp với năng lực học sinh và đạt hiệu quả cao;

– Yêu cầu các tổ/nhóm bộ môn xây dựng tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 (bao gồm kiến thức cả 3 khối 10, 11 và 12);

– Yêu cầu giáo viên giảng dạy phải nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao; giáo viên giảng dạy phải quan tâm đặc biệt đến các em học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp và tìm nhiều giải pháp để giúp các học sinh này đỗ tốt nghiệp THPT;

– Yêu cầu học sinh tham gia ôn thi nghiêm túc, học tập đạt hiệu quả cao.

 1. NỘI DUNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Về dạy học lớp 12 năm học 2020 – 2021
 3. a)Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục từ đầu năm học theo hướng dẫn của Bộ, của Sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn đơn vị; chủ động xây dựng phân phối chương trình lớp 12 phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
 4. b)Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kết hoạch dạy học, tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trong năm học theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.
 5. c) Từ đầu năm học nhà trường đã triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018,Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn 2384/SGDĐT – GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;
 6. d) Từ đầu năm học nhà trường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình. Thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra.

         Tiếp tục thực hiện kiểm tra học kì 2 năm học 2020 – 2021 theo đề của Sở.

 1. e) Mỗi học kỳ tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kì bao gồm tất cả các khâu: ra đề kiểm tra, in sao, phân công coi kiểm tra, chấm thi, vào điểm,… đảm bảo tính nghiêm túc, bảo mật, an toàn, khách quan và theo hướng dẫn và lưu ý của Sở.
 2. f) Tiến hành thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cả năm học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); thực hiện tốt việc quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.
 3. Về ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 4. a) Thời gian tổ chức ôn tập

– Sau khi tiến hành lấy ý kiến trong toàn thể cha mẹ học sinh khối 12 trong buổi họp cha mẹ học sinh cuối học kì I, nhà trường tiến hành cho học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký tham gia học ôn tập (tự nguyện), thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định 2404/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tiến hành sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, hiệu quả nhưng không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh. Việc dạy ôn tập bắt đầu từ học kỳ II;

– Tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong 4 tiết tự chọn từ đầu học kì I;

– Từ đầu học kì II (từ tuần 19), dạy ôn tập thi tốt nghiệp THPT 7 tiết/1 tuần (gồm 4 tiết tự chọn và 3 tiết tăng cường);

– Từ tuần 26 dạy 9 tiết/ 1 tuần (gồn 4 tiết tự chọn, 5 tiết tăng cường).

 1. b) Chia lớp ôn tập

          Tổ chức cho học sinh đăng ký các môn thi theo ban học (ban KHTN: Vật lý, Hóa học, Sinh học); (Ban KHXH: Lịch sử, Địa lý, GDCD) và tiến hành chia lớp theo số lượng đăng ký (sao cho ít chia nhỏ các lớp nhất), việc chia lớp học chỉ thực hiện đối với các tiết học theo ban đã chọn;

 1. c) Về nội dung ôn tập

– Các tổ (nhóm) chuyên môn, giáo viên thực hiện nội dung ôn tập kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bao gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đồng thời chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;

          – Các tổ nhóm chuyên môn và giáo viên tổ chức dạy ôn tập cho học sinh phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh; đặc biệt đối với học sinh có học lực trung bình, yếu cần hướng đến việc nắm được cơ bản chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; tăng cường rèn luyện cho học sinh các kĩ năng cần thiết để phân tích đề và giải quyết tốt yêu cầu của đề thi; nghiên cứu, hướng dẫn và giúp học sinh làm quen với định dạng, cấu trúc của các bộ đề thi minh họa năm 2020, bộ đề thi chính thức Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GDĐT trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho Kì thi tốt nghiệp THPT sắp đến;

         – Các tổ/nhóm bộ môn xây dựng đề cương/chuyên đề ôn thi phù hợp với năng lực học sinh và đạt hiệu quả cao.

 1. d)Đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập, nhà trường tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng này, các học sinh đến đăng ký học ôn tập tại giáo vụ nhà trường.
 2. e) Tổ chức cho học sinh khối 12 tham gia thi  khảo sát chất lượng theo đề của trường và không thu kinh phí.
 3. f) Khen thưởng

         – Thưởng cho 3 tổ/ nhóm chuyên môn có tỉ lệ điểm từ 5 trở lên nhiều nhất, nhì, ba (chọn 3 tổ/ nhóm chuyên môn/9 môn thi). Nhất: 1.000.000đ, nhì: 500.000đ, ba: 300.000đ.

         – Thưởng cho giáo viên chủ nhiệm 12 có tỉ lệ học sinh đõ tốt nghiệp THPT 100%: 500.000đ

                   Trên đây là kế hoạch tổ dạy học và ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2020 – 2021 của trường THPT Phan Thành Tài, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

   

Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– Sở GD&ĐT để báo cáo;

– BGH;

– Thông báo cơ quan;

– Lưu: VT, CM.