Kế hoạch kiểm tra học kì I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

 
Số:       /KH-THPTPTT Đà Nẵng, ngày …… tháng 12 năm 2020

 KẾ HOẠCH

Về việc ôn tập và kiểm tra học kì I

Năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;

Thực hiện Công văn số 2233/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT;

Thực hiện Công văn 2384/SGDĐT – GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Công văn 2189/SGDĐT – GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về Lịch công tác trọng tâm giáo dục trung học năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Công văn số 2745/SGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2020 về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình chi tiết các môn học;

Thực hiện Hướng dẫn 3245/SGDĐT-GDTrH ngày 23tháng 11 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Trường THPT Phan Thành Tài. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021 như sau:

 1. ĐỐI VỚI LỚP 12
 2. Đối với các môn Tin, Công nghệ, Thể dục, ANQP

– Giáo viên bộ môn tổ chức ôn tập và kiểm tra tại lớp (Học sinh làm bài trên giấy theo mẫu của trường);

– Đề và đáp án nộp cho Phó Hiệu trưởng (Thầy Quang) trước thời điểm kiểm tra 01 tuần;

– Thời gian kiểm tra tại lớp: Hoàn thành ngày 16/12/2020;

– Hoàn thành điểm và kết quả vào vi tính: Hạn cuối ngày 25/12/2020.

 1. Đối với 9 môn khối 12 Sở ra đề: (Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, GDCD)

* Lịch kiểm traTừ ngày 17/12/2020 đến ngày 22/12/2020 (Có lịch kiểm tra của Sở GD&ĐT đính kèm).

* Nội dung ôn tập: Nội dung, phạm vi kiểm tra theo đề của Sở cho lớp 12: theo hướng dẫn tại Công văn số 2745/SGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình chi tiết các môn học. Nội dung, phạm vi kiểm tra theo đề của Sở cho lớp 12: chương trình từ đầu năm học đến hết tuần 13 – Theo tài liệu PPCT tham khảo của Sở GDĐT đính kèm Công văn số 2745/SGDĐT-GDTrH ngày 12/10/2020 về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình chi tiết các môn học.

* Tiền đề: Thầy Quang phụ trách hồ sơ, cô Phương nộp Sở.

* Giấy thi: Học sinh chuẩn bị cho môn thi Ngữ văn (Liên hệ thầy Phúc)

* Thời gian làm bài: Ngữ văn; Toán (90 phút/môn); Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân và tiếng Anh (45 phút/môn) – Theo lịch kiểm tra

 1. Hình thức kiểm tra

+ Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm: Toán (50 câu); Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (30 câu/môn) và tiếng Anh (40 câu – Học sinh học chương trình 7 năm, 10 năm đều kiểm tra theo đề chung);

+ Kiểm tra theo hình thức tự luận: Ngữ văn gồm có 2 phần: Đọc hiểu (3,0 điểm) và Làm văn (7,0 điểm, trong đó, nghị luận xã hội: 2,0 điểm và nghị luận văn học: 5,0 điểm).

Lưu ý: Các bài kiểm tra trắc nghiệm, học sinh làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm theo mẫu của Bộ GDĐT và được chấm trên máy chấm chuyên dụng, cán bộ coi kiểm tra lưu ý kĩ cho học sinh về cách làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm.

– Bài kiểm tra tự luận: Học sinh làm bài trên giấy thi của trường và trường tổ chức chấm theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

– Sau khi nhận được kết quả chấm trắc nghiệm từ Sở, giáo viên dạy bộ môn chịu trách nhiệm lọc điểm và vào điểm.

– Hoàn thành điểm và kết quả vào điểm vi tính: Hạn cuối ngày 30/12/2020.

 1. ĐỐI VỚI LỚP 10 VÀ LỚP 11
 2. Đối với các môn: Tin học, Công nghệ, Thể dục, Quốc phòng an ninh

– Giáo viên bộ môn tổ chức ôn tập, kiểm tra tại lớp: Học sinh làm bài trên giấy theo mẫu của trường;

– Đề và đáp án nộp cho Phó Hiệu trưởng (Thầy Quang) trước thời điểm kiểm tra 01 tuần;

– Thời gian làm bài các môn: 45 phút/1 môn

– Thời gian kiểm tra tại lớp: Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 26/12/2020;

   – Hoàn thành điểm và kết quả vào điểm vi tính: Hạn cuối ngày 02/01/2021.

 1. Đối với các môn kiểm tra tập trung (Toán,Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,Ngữ văn, Tiếng Anh) Kiểm tra theo đề chung của trường.

* Hình thức kiểm tra:

 1. a) Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận (cùng trong 1 đề), cụ thể:

– Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học: 24 câu trắc nghiệm (8 điểm) và phần tự luận (2 điểm);

– Các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân: 32 câu trắc nghiệm (8 điểm) và phần tự luận (2 điểm);

– Môn tiếng Anh: 32 câu trắc nghiệm (8 điểm) và tự luận 2 điểm, các lớp 10, 11 học sinh học chương trình nào (7 năm, 10 năm) sẽ làm theo chương trình đó.

– Môn Toán: 20 câu trắc nghiệm (4 điểm) và phần tự luận (6 điểm);

– Các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, đều xáo ít nhất 08 mã đề.

 1. b) Kiểm tra theo hình thức tự luận đối với mônNgữ văn gồm có 2 phần: Đọc hiểu (4,0 điểm) và Làm văn (6,0 điểm).

– Thời gian kiểm tra: Từ ngày 22/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021 (Có lịch kiểm tra kèm theo);

– Nội dung ôn tập: Từ đầu học kì I đến hết tuần 13.

* Lưu ý: Về nội dung kiểm tra đối với khối 10 và khối 11:

– Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh nội dung Chương trình giáo dục phổ thông; phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GDĐT; phân loại được trình độ học sinh.

– Đối với các môn Khoa học xã hội như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kiểm tra việc vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc. Lưu ý: việc ra đề kiểm tra tránh những nội dung thiếu chính xác, thiếu nguồn gốc hợp pháp, không phù hợp lứa tuổi và những vấn đề nhạy cảm,….

– Giấy thi môn ngữ văn: Học sinh chuẩn bị (Liên hệ thầy Phúc)

– Thời gian làm bài: Ngữ văn (90 phút); Toán (90 phút); Vật lí, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân  (45 phút)

 1. Lập danh sách phòng thi:21 phòng kiểm tra (Thầy Phúc phụ trách) đánh số báo danh học sinh gồm 6 số theo hướng dẫn trong đó 2 số đầu là mã trường là số21.

– Hoàn thành điểm và kết quả vào điểm vi tính: Hạn cuối thứ tư ngày 06/01/2021.

III. NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA ĐỀ KIỂM TRA VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA

 1. Về nội dung

– Thực hiện theo nội dung ôn tập đã quy định như trên.

– Các môn khối 12 theo quy định của Sở

– Đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận lớp 10 và 11 đảm bảo tỷ lệ quy định như trên.

 1. Phân công ra đề kiểm tra và thời gian nộp đề

– Hiệu trưởng phân công trực tiếp giáo viên ra đề.

– Mỗi môn ra 1 đề/1 khối lớp.

+ Khối 10: ra 1 đề trong đó có 01 tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ phó chuyên môn hoặc nhóm trưởng chuyên môn và 01 giáo viên dạy khối 10;

+ Khối 11: ra 1 đề trong đó có 01 tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ phó chuyên môn hoặc nhóm trưởng chuyên môn và 01 giáo viên dạy khối 11.

– Giáo viên được phân công ra đề phải thực hiện nghiêm túc quy trình ra đề, đảm bảo đúng cấu trúc, tính khoa học, chính xác, bảo mật và trực tiếp niêm phong đề.

– Thời gian nộp đề và hướng dẫn chấm (Đề kiểm tra lớp 10 và 11 của trường) cho Phó Hiệu trưởng (Thầy Quang): 16/12/2020 – 18/12/2020.

 1. Quy trình tổ chức kiểm tra
 2. a) Các bộ phận thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn tổ chức kiểm tra. Trước mỗi buổi kiểm tra, họp Hội đồng, Ban coi kiểm tra để phổ biến nội quy và những việc cần làm, lập biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các bì đựng đề, phân công công việc cho từng thành viên của hội đồng, ban…
 3. b) Chỉ mở niêm phong bì đựng đề kiểm tra trướcđúng 30 phúttheo lịch (theo môn thi/buổi thi); lập danh sách các thành viên tham gia kiểm, đếm, phân chia đề kiểm tra cho các phòng.
 4. c) Không cử cán bộ, giáo viên có con, em ruột tham dự kì kiểm tra tham gia việc phân chia đề kiểm tra hoặc tiếp xúc với đề kiểm tra trước thời gian làm bài. Trong suốt thời gian kiểm tra (từ khi mở đề đến khi kết thúc giờ làm bài), tất cả các thành viên tuyệt đối không sử dụng điện thoại. Việc liên lạc, báo cáo đột xuất với Sở hoặc Phòng (khi cần thiết) trong quá trình tổ chức kiểm tra chỉ có Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trực sử dụng điện thoại bàn của đơn vị để liên lạc.
 5. d) Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát hiện sai sót của đề hoặc hướng dẫn chấm (của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, Trường) người chịu trách nhiệmtrong buổi kiểm tra thực hiện như sau:

– Đánh giá ngay mức độ sai sót, báo cáo nhanh đến cấp có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh;

– Không tự ý giải quyết, điều chỉnh đề và hướng dẫn chấm khi chưa được thống nhất;

– Bảo mật thông tin, không được đưa thông tin sai sót lên các mạng xã hội, không cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí và người khác. Chỉ Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về phát ngôn của đơn vị.

đ) Về việc chấm kiểm tra: Thực hiện chấm bài kiểm tra theo đúng hướng dẫn chấm của Sở GD&ĐT, trường; phân công người chấm đảm bảo tính khách quan, công bằng, thực hiện đúng quy trình cho điểm, lên điểm, bảo mật điểm số trong quá trình chấm. Bài kiểm tra học kì phải được phát cho học sinh, công khai điểm số để học sinh biết và rút kinh nghiệm. Người chấm trực tiếp bài kiểm tra chịu trách nhiệm hoàn toàn điểm số, không ai được chấm lại hoặc làm thay đổi điểm. Đối với những trường hợp xin xem lại, phúc khảo, khiếu nại kết quả bài kiểm tra,…; Hiệu trưởng thành lập ban chấm lại bài kiểm tra và đảm bảo đúng quy trình, khách quan, công bằng cho học sinh.

 1. e) Việc xử lí các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,… vi phạm các quy định về kiểm tra học kì được thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Các Phó Hiệu trưởng, TTCM, GVCN, các giáo viên bộ môn có nhiệm vụ tổ chức ôn tập, ra đề, chấm bài, hoàn thành điểm đúng quy định và phổ biến kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021cho học sinh biết để thực hiện;

– GVCN, giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– GV bộ môn phải hoàn thành điểm thành phần vào máy tính để lại 1 cột điểm thường xuyên hoặc định kỳ, trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021 (Hạn cuối: 16/12/2020 đối với khối 12 và trước 21/12/2020 đối với khối 10 và 11);

– Thầy Quang và Anh Phúc chịu trách nhiệm đăng ký đề, nhận đề, nhận phiếu trả lời trắc nghiệm, nộp bài kiểm tra trắc nghiệm lớp 12 theo lịch của Sở GD&ĐT;

– Việc xếp loại 2 mặt, thống kê, phê học bạ, dò điểm, báo cáo kết quả học kỳ II, của nhà trường thực hiện theo kế hoạch và báo cáo sơ kết chuyên môn theo công tác tháng 01 năm 2021;

Trên đây là kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021, yêu cầu toàn thể CCVC triển khai thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có gì không rõ phải phản ánh trực tiếp với BGH để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 – BGH;

 – Thông báo cơ quan;

 – Lưu: VT.