Kế hoạch phòng chống tham nhũng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số:       /KH-THPTPTT        Đà Nẵng, ngày ….  tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng

tại trường trung học phổ thông Phan Thành Tài năm 2021

 

 

                   Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN năm 2018;

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2021 của ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về công tác PCTN năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-SGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2021 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   
 2. Mục đích

– Triển khai đầy đủ các quy định của Luật PCTN năm 2018, các Nghị quyết của Trung Ương, Nghị định của Chính phủ, các Chỉ thị của thành phố, các công văn của ngành, của huyện và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác PCTN. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường đối với việc phòng, chống tham nhũng trong nhà trường;

– Tăng cường các biện pháp để quản lí, ngăn chặn, phòng ngừa trong các lĩnh vực của nhà trường có nguy cơ tham nhũng. Phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi tham nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục;

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến cán bộ, viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 1. Yêu cầu

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường các biên pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong công tác đấu tranh ngăn chăn các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường;

– Xây dựng các các giải pháp cụ thể, tăng cường công tác quản lí, kiểm tra giám xác nhằm phát hiện, uốn nắng và xử lí kịp thời những vi phạm về tham nhũng trong đơn vị;

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đoàn thể của đơn vị trong công tác PCTN.

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 2. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt Luật phòng chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường

Triển khai đầy đủ các công văn: Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Luật PCTN năm 2018, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/01/2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí và tiêu cực”; 10/KH-UBND ngày 15/01/2021 của ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về công tác PCTN năm 2021; các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện Chỉ  thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ của CCVC.

 1. Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT-KHTC
 2. a) Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.
 3. b) Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.
 4. c) Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức dạy thêm – học thêm.
 5. d) Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị.
 6. e) Công khai, minh bạch trong công tác kê khai tài sản.
 7. f) Công khai các Quy định đảm bảo quyền và lợi ích cán bộ, giáo viên, công nhân viên và người học.
 8. Xây dựng các kế hoạch và tổ chức các hoạt động trong nhà trường khoa học chặt chẽ ngăn chặn việc tham nhũng xảy ra như
 9. a) Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành.

Việc cho điểm, đánh giá học sinh thường xuyên và định kỳ, thực hiện theo quy định hiện hành.

 1. b) Về quản lí cấp phát, sử dụng văn bằng: tập trung rà soát việc thực hiện Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/6/2006 của Bộ giáo dục & Đào tạo về quản lí và sử dụng cấp phát văn bằng.
 2. c) Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên.
 3. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường phát động nhiều phong trào về thực hành tiết kiệm chống lãng phí như      
 4. a) Nhà trường thực hiện quản lí, sử dụng  ngân sách theo quy định của luật ngân sách.
 5. b) Nhà trương phối hợp với công đoàn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: Hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí…hợp lí.
 6. c) Nhà trường tham mưu cho cấp trên về xây dựng cơ cấu đội ngũ trong công tác phân công cán bộ giáo viên, nhân viên hợp lí.
 7. d) Quản lí, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy chiếu, thiết bị và đồ ùng dạy học một cách hiệu quả nhất.
 8. Đẩy mạnh cải cách hành chính  
 9. a) Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo nhà trường.
 10. b) Cụ thể hóa Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường.
 11. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.
 12. Phát huy vai trò của đoàn thể
 13. a) Phối hợp với Công đoàn: Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của pháp luật.
 14. b) Vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện cuộc vận động đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 15. c) Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thông qua các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục học sinh, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức trung thực và có thái độ ứng xử đúng đắn, tránh những biểu hiện gian dối trong học tập và thi cử.
 16. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy cho học sinh trong môn giáo dục công dân. Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nội dung dạy học phòng chống tham nhũng (PCTN).vào giảng dạy trong nhà trường trong năm học 2020-2021 và năm học 2021 – 2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

 1. Nhà trường xây dựng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trong năm 2020 nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.
 2. Phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn trường đóng góp ý kiến về biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị thông qua các kên trực tiếp hoặc thùng thư góp ý.
 3. Gắn việc tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng với các cuộc vận động Đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”với thực hiện các phong trào thi đua trong toàn trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư.
 4. Gắn việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xét thi đua các danh hiệu cuối năm.
 5. Xử lí nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm Quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm hoặc lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.
 6. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của trường THPT Phan Thành Tài năm 2021. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra./.

 Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG          

– Thanh tra Sở;

– BGH, CĐ, ĐTN;

– Thông báo cơ quan;

 – Lưu: VT.

                                                                                              Lê Đức Hà