Kế hoạch thi học sinh giỏi khối 10, khối 11 năm học 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

 
Số:       /KH-THPTPTT        Đà Nẵng, ngày …. tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thi học sinh giỏi khối 10, 11

Năm học 2020 – 2021

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 – 2021. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch thi chọn học sinh giỏi khối 10, 11 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU

Nhằm thực hiện kế hoạch năm học và lựa chọn đội tuyển kế cận chuẩn bị cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp thành phố các năm tiếp theo.

 1. NỘI DUNG

Tổ chức kì thi học sinh giỏi cho khối 10 và khối 11 để lựa chọn học sinh giỏi trao thưởng và đưa vào đội tuyển HSG năm tiếp theo.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
 2. Thời gian:Chiều thứ 5 ngày 28 tháng 01 năm 2021 (lúc 14 giờ 30)
 3. Địa điểm:Phòng 10, 11, 12, 13, 14

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 1. Phân công ra đề, sao in, coi thi và chấm thi

Nhà trường thành lập Hội đồng thi, Ban ra đề và sao in, Ban coi thi, Ban chấm thi.

 1. Nội dung, hình thức ra đề, đáp án

– Nội dung: Tất cả kiến thức mà giáo viên bồi dưỡng khối đó đã dạy;

– Hình thức: Toán, Ngữ văn, Tin học 120 phút, các môn còn lại 90 phút.

Tất cả đều ra theo hình thức trắc nghiệm 50 câu (trừ môn Ngữ văn ra đề theo hình thức tự luận, Tin học ra đề thực hành);

– Thời gian nộp đề và đáp án: Nộp cho Phó Hiệu trưởng chuyên môn Chậm nhất sáng 25/01/2021 (Có đủ số lượng đề cho mỗi môn thi).

 1. Phân công
 2. a) Giáo viên dạy bồi dưỡng, GVCN, GVBM gửi danh sách đăng ký thi chọn học sinh giỏi cho thầy Phúc hạn cuối 19/01/2021(Học sinh trong đội tuyển bắt buộc đăng ký thi)
 3. a) Ông Lê Kim Quang:

– Xây dựng kế hoạch thi chọn học sinh giỏi khối 10, 11 năm học 2020-2021;

– Thành lập hội đồng, các ban ra đề, sao in, ban coi thi, ban chấm thi.

– Phân công cán bộ coi thi hoàn thành 23/01/2021;

– Thông báo kết quả.

 1. b)Ông Nguyễn Công Phúc:

– Lập danh sách học sinh dự thi hoàn thành 21/01/2021;

– Chuẩn bị các biểu mẫu, giấy thi, hoàn thành 25/01/2021;

– Dự trù kinh phí: (Ban ra đề và sao in, Ban coi thi, Ban chấm thi).

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi chọn học giỏi khối 10 và 11 năm học 2020 – 2021./.

                                                                                    

Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Phó Hiệu trưởng CM;

– Các TT, TPCM;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM, GVụ.