KẾ HOẠCH THI THƯ THPT QUỐC GIA 2019

THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

 
Số:       /KH-THPTPTT        Đà Nẵng, ngày ….. tháng 5 năm 2019

 KẾ HOẠCH

Thi thử trung học phổ thông Quốc gia năm  2019

 

Thực hiện theo Công văn số 1042/SGDĐT-GDTrH ngày 16/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch thi thử trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 như sau:

I. NỘI DUNG THI, MÔN THI VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung thi

Nội dung thi nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình khối 12.

2. Hình thức thi, đề thi, thời gian làm bài

– Đề thi bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận có phần Đọc hiểu và phần Làm văn. Học sinh làm bài trên giấy thi theo mẫu giấy thi Kì thi THPT quốc gia năm 2019;

– Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Mỗi học sinh trong cùng phòng thi có mã đề thi riêng;

– Đề thi của mỗi môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH có 40 câu hỏi trắc nghiệm; đề thi của môn Toán, Ngoại ngữ có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng;

– Thời gian làm bài dành cho mỗi môn thành phần của các bài thi tổ hợp KHTN, KHXH: 50 phút. Bài thi Ngữ văn: 120 phút. Bài thi Toán: 90 phút. Bài thi Ngoại ngữ: 60 phút;

– Sở GDĐT tổ chức ra đề tất cả các bài thi (trừ tiếng Pháp, tiếng Nhật), in sao, chấm bài trắc nghiệm, cung cấp giấy thi theo mẫu chung (giấy làm bài môn Ngữ văn). Đối với môn tiếng Pháp, tiếng Nhật, nhà trường tổ chức ra đề, in sao và sắp xếp số báo danh, phòng thi, lịch thi như quy định môn tiếng Anh.

 

 

 

3. Thời gian thi

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian

làm bài

Thời gian phát đề Thời gian bắt đầu làm bài
09/5/2019 Sáng Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Chiều Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
10/5/2019 Sáng KHTN Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30
11/5/2019 Sáng KHXH Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35
Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35
GDCD 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35

II. PHÂN CÔNG CHẤM THI, PHÒNG THI, COI THI, QUY TRÌNH THI THỬ

1. Chấm thi:

– Tổ trưởng chuyên môn ngữ văn phân công giáo viên trong Ban chấm bài thi (Chấm theo phòng), thực hiện theo điểm g của mục 3. Bên dưới, hoàn thành điểm nộp cho thầy Quang trong ngày 14/5/2019.

2. Phân Công coi thi, phòng thi (có lịch riêng)

3. Một số quy đinh trong quy trình tổ chức thi thử THPT Quốc gia 2019

a) Hiệu trưởng đơn vị phải ban hành các quyết định thành lập Ban coi thi, Ban chấm thi (đối với môn Ngữ văn. Trước mỗi buổi thi, họp Ban coi thi; quán triệt Nội quy thí sinh (Điều 14, TT 04/2017 và TT 04/2018; TT 03/2019 về việc sử đổi, bổ sung một số điều của TT 04/2017 và TT 04/2018); phổ biến quy trình coi thi, lập biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các bì đựng đề, phân công công việc cho từng thành viên của ban coi thi, …

b) Đối với bài thi tổ hợp:

– Học sinh làm các môn thi thành phần của mỗi bài thi trên cùng một Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN). Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp có cùng mã đề thi, được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để học sinh làm bài trong thời gian quy định; ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của học sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch thi đã quy định. Không thu lại đề thi, giấy nháp của học sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp và các bài thi khác của kì thi;

– Cán bộ coi thi không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu TLTN phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu TLTN của học sinh (mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu TLTN và ghi trên Phiếu thu bài thi phải giống với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh).

c) Lưu ý: không cử cán bộ, giáo viên có con, em ruột tham dự kì thi tham gia việc phân chia đề hoặc tiếp xúc với đề trước thời gian làm bài. Trong suốt thời gian thi (từ khi mở đề đến khi kết thúc giờ làm bài), chỉ có trưởng điểm thi được sử dụng điện thoại di động để liên lạc với Sở khi cần thiết; tất cả các thành viên khác không được sử dụng điện thoại di động.

d) Về việc thu bài, niêm phong, đóng gói bài thi

– Phiếu trả lời trắc nghiệm: xếp theo thứ tự SBD, phòng thi. Mỗi phòng thi (bài thi) đóng gói thành một túi;

– Bài thi môn Ngữ văn: xếp theo thứ tự SBD, phòng thi, không lồng bài vào nhau;

– Điểm thi chuẩn bị túi, tủ để đựng đề thi, bài thi. Sau buổi thi cuối cùng, toàn bộ bài thi trắc nghiệm được đóng gói, niêm phong theo quy định và chuyển về ban chấm thi của Sở. Lưu ý việc kiểm đếm bài thi đảm bảo chính xác, ghi rõ số phiếu trắc nghiệm ở bên ngoài túi bài thi.

e) Trong quá trình thi, thủ trưởng hoặc người chịu trách nhiệm chính việc kiểm tra nếu có phát hiện sai sót của đề hoặc hướng dẫn chấm thì thực hiện:

– Đánh giá ngay mức độ sai sót, báo cáo nhanh về Sở để xin ý kiến giải quyết;

– Không tự ý giải quyết, điều chỉnh đề và hướng dẫn chấm khi chưa được thống nhất;

– Bảo mật thông tin, không được đưa thông tin sai sót lên các mạng xã hội, không cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí và người khác. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm phát ngôn của đơn vị mình.

g) Về việc chấm thi: Đối với bài thi Ngữ văn Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chấm thi với đầy đủ thành phần theo quy định, chấm bài thi theo đúng hướng dẫn chấm của Sở GDĐT; cắt phách, đảm bảo 1 bài được 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập. gửi kết quả chấm môn Ngữ văn về Sở GDĐT (Phòng CNTT-KT&KĐCLGD) trước ngày 18/5/2019.

h) Việc xử lí các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh,… vi phạm các quy định về thi thử THPT Quốc gia được thực hiện theo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia hiện hành.

III. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ, NỘP LỆ PHÍ

1. Đăng kí thi

– Bắt buộc học sinh khối 12 phải đăng kí thi. Nộp danh sách về Sở ngày 28/4/2019.

– Học sinh có thể đăng kí thi cả hai môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

2. Lệ Phí Thi

Trường chi trả từ nguồn chi thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Các P. Hiệu trưởng, TTCM, GVCN, các giáo viên bộ môn có nhiệm vụ tổ chức đăng kí, chấm bài, hoàn thành điểm đúng quy định và phổ biến kế hoạch thi thử THPT Quốc gia năm 2019 cho học sinh biết để thực hiện;

– GVCN, giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm theo quy định của Bộ GD&ĐT;

– Thầy Quang, thầy Phúc: chuẩn bị danh sách phòng thi (Mỗi học sinh có một số báo danh duy nhất. Số báo danh của học sinh gồm 8 chữ số: mã của Điểm thi có 2 chữ số và 06 chữ số tiếp theo được đánh tăng dần, liên tục từ 04005921 đến hết số học sinh của Điểm thi, đảm bảo không có học sinh trùng số báo danh). Thí sinh ghi trên PTLTN chỉ ghi 06 số cuối của số báo danh (không ghi mã 04 của Đà Nẵng) Phân công coi thi, nhận đề, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi từ sở theo mẫu quy định của Bộ. Nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, nộp điểm bài thi tự luận môn ngữ văn về sở đúng quy định trước ngày 18/5/2019.

Cô Phương có trách nhiệm chuyển kinh phí cho Sở theo quy định 33.000đ/1 học sinh dự thi và hoàn thành trước 27/4/2019.

Trên đây là kế hoạch thi thử THPT Quốc gia năm 2019, yêu cầu toàn thể CBGVNV triển khai thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có gì không rõ phải phản ánh trực tiếp với BGH để giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– BGH;

– Thông báo cơ quan;

– Lưu: VT, CM.