Kế hoạch thu hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

Số: 109/KH-THPTPTT Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc thu nhận hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022

Thực hiện công văn số 1981/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021;

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Thực hiện Quyết định số 205/SGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp năm học 2021 – 2022;

Thực hiện công văn số 555/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc quyết định ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2021 – 2022.

Thực hiện Quyết định số ……./QĐ-SGDĐT ngày …. tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Phan Thành Tài năm học 2021 – 2022;

Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch thu nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10, đăng ký học tiếng Anh theo chương trình 7 năm và chương trình tiếng Anh 10 năm cho học sinh khối 10 năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

– Do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo phòng chống dịch nên nhà trường không tổ chức thu nhận hồ sơ trực tiếp trong thời gian này. Nhằm xác định được số lượng học sinh trúng tuyển (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, tuyển thẳng) đăng ký nhập học để nhà trường tiến hành chia lớp học cho năm học 2021-2022 và kiểm tra kết quả trúng tuyển vào trường trước khi chia lớp.

– Tổ chức xác nhận nhập học, cho học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh 7 năm hay chương trình tiếng Anh 10 năm, đăn ký học thể dục tự chọn để nhà trường tiện chia lớp học và bố trí giáo viên giảng dạy hợp lý.

  1. Yêu cầu

– Phụ huynh và học sinh nghiên cứu kỹ kế hoạch này để vào đường link của nhà trường nhằm xác nhận nhập họcđăng ký học tiếng Anh chương trình tiếng Anh 7 năm hay chương trình tiếng Anh 10 năm, đăng ký học thể dục tự chọn bóng chuyền hoặc bóng rổ.

*Lưu ý:

– Phụ huynh và học sinh xem kế hoạch này và thông báo trên webside của nhà trường tại địa chỉ: http://www.ptt-dn.edu.vn để thực hiện.

– Phụ huynh vào đường link: https://forms.gle/VF28kPQapAath5gQ9

 để đăng ký: nhập học; học chương trình tiếng Anh 7 năm hay chương trình tiếng Anh 10 năm; học thể dục theo tự chọn. Hạn cuối 20 tháng 7 năm 2021

Lưu ý: Học tiếng Anh chỉ chọn 01 trong 02 chương trình (chương trình 7 năm; chương trình 10 năm) để học. Học thể dục tự chọn chỉ chọn 01 trong 02 môn: (bóng chuyển và bóng rỗ) để học.

– Phụ huynh có thể liên hệ thầy Lê Kim Quang – Phó Hiệu trưởng để tư vấn (Số điện thoại thầy Quang: 0768422010)

  1. NỘI DUNG, THỜI GIAN, CÁCH THỨC THỰC HIỆN
  2. Nội dung

– Xác nhận học sinh trúng truyển (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, tuyển thẳng) nhập học năm học 2021-2022;

– Tổ chức cho học sinh đăng ký học tiếng Anh chương trình tiếng Anh 7 năm hay chương trình tiếng Anh 10 năm;

– Tổ chức cho học sinh đăng ký học thể dục tự chọn bóng chuyền hoặc bóng rổ;

– Tổng hợp và chia lớp học cho năm học 2021-2022;

– Tổ chức kiểm tra kết quả trúng tuyển sau khi học sinh nộp hồ sơ nhập học.

– Tổ chức thu nhận hồ sơ nhập học và cho học sinh xác nhận đăng ký học tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh 7 năm hay chương trình tiếng Anh 10 năm, tổ chức kiểm tra hồ sơ tuyển sinh 10 sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng (sẽ có thông báo sau).

  1. Thời gian

Xác nhận thông tin học sinh nhập học và đăng ký học tiếng Anh chương trình tiếng Anh 7 năm hay chương trình tiếng Anh 10 năm từ ngày 03/7/2021 đến ngày 20/7/2021.

– Thu hồ sơ trực tiếp thực hiện theo thông báo riêng của nhà trường (khi đảm bảo phòng chống dịch covid – 19)

  1. Cách thức thực hiện

– Triển khai kế hoạch, thông báo qua trang Web của nhà trường;

– Triển khai kế hoạch, thông báo qua bảng thông báo của nhà trường;

– Gửi kế hoạch, thông báo của nhà trường đến giáo vụ các trường THCS có học sinh trúng tuyển nhờ các trường THCS thông báo cho phụ huynh và học sinh;

– Phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên kiểm tra kết quả trúng tuyển và hồ sơ tuyển sinh (có danh sách sau).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Triển khai công văn

– Thầy Quang lập kế hoạch, thông báo đăng tải trên webside của nhà trường và chỉ đạo dán tại bảng thông báo của nhà trường;

– Cô Nga gửi bản scan thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo có liên quan;

– Thầy Phúc liên hệ giáo vụ các trường THCS để gửi thông báo này và nhờ giáo vụ thông báo đến phụ huynh học sinh.

  1. Tổ chức chia lớp 10 năm học 2021-2022

Thầy Quang phụ trách theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

Trên đây là kế hoạch thu nhận hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2021 – 2022. Yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc, trong thời gian thực hiện thường xuyên liên hệ với thầy Hà, thầy Quang để xử lý công việc./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD các quận, huyện;

– Các trường THCS có học sinh trúng tuyển;

– HT, các PHT;

– Kế toán, GV, TQ;

– Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Lê Đức Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh đăng ký nhập học các nội dung theo mẫu qua đường link: https://forms.gle/VF28kPQapAath5gQ9

hạn cuối ngày 20/7/2021

 
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022  
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Điểm
trúng tuyển
Xác nhận
nhập học
(đánh dấu X)
Đăng ký học chương trình tiếng Anh
(chỉ chọn 01 chương trình để học)
Đăng ký học thể dục tự chọn
(chỉ chọn 01 môn để học)
Ghi chú  
Chương trình 7 năm
(đánh dấu X)
Chương trình 10 năm
(đánh dấu X)
Bóng chuyền
(đánh dấu X)
Bóng rổ
(đánh dấu X)