Kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

 
Số: 39/KH-THPTPTT        Hoà Vang, ngày 29  tháng 03 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

 Thực hiện kế hoạch số 749/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 3. a) Triển khai sâu rộng trong toàn trường về 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
 4. b) Xây dựng các giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm thực hiện tốt việc triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.
 5. c)Triển khai các giải pháp toàn diện nhằm nâng hạn công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ.
 6. d)Tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tintại đơn vị.
 7. Yêu cầu
 8. a) Bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2018, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việctriển khai gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số2699/CT- BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục và Công văn số 6992/UBND-SGDĐT ngày 06/8/2017 của UBND thành phố về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018
 9. b)Chỉ đạo xây dựng, tổ chức hoạt độngcông tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ.
 10. c) Tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong đơn vị.
 11. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 12. Nhiệm vụ
 13. a) Đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên:

– Tập trung triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Nghị quyết 29-NQ/TW; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật đất đai; Luật tiếp công dân; Luật Giáo dục; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo về xây dựng, tổ chức hoạt động công tác cải cách hành chính, văn thư – lưu trữ, dạy học ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học.

 1. b) Đối với học sinh:

– Triển khai công văn 749/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Kế hoạch thực hiện của trường THPT Phan Thành Tài năm học 2017 – 2018;

– Nghe phổ biến Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Ứng dụng và chấp hành tốt nội quy và sử dụng hiệu quả phòng công nghệ thông tin.

 1. Giải pháp thực hiện
 2. a) Chỉ đạoban hành các văn bản về cải cách hành chính, công tác văn thư – lưu trữ trong trường học.

– Xây dựng kế hoạch và ban hành danh mục về cải cách hành chính năm 2018 tại đơn vị;

– Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, nhân dân về tác dụng, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính;

– Xây dựng kế hoạch, ban hành danh mục về văn thư – lưu trữ, danh mục thời hạn bảo quản năm 2018 tại đơn vị;

– Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc và lưu trữ;

– Tổ chức hướng dẫn công chức, viên chức thực hiện tốt kỹ thuật soạn thảo văn bản theo thông tư 01/TT-BNV.

 1. b) Tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tintrong trường học

– Thực hiện theo kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên do Sở tổ chức để đảm bảo sử dụng tốt các ứng dụng CNTT ;

– Huy động nguồn xã hội hóa đầu tư cho CNTT để thực hiện các chương trình giáo dục hiện đại;

Ban Giám hiệu phân công theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện các nội dung trong kế hoạch năm học về ứng dụng CNTT;

– Tăng cường đầu tư quản lỷ công nghệ thông tin tại trường;

– Chỉ đạo đội ngũ giáo viên nhà trường thường xuyên biên soạn, cập nhật bài giảng, bài tập điện tử để bổ sung vào ngân hàng và hệ thống Trung tâm học liệu điện tử;

– Xây dựng nội quy sử dụng phòng CNTT, quản lý an toàn truy cập thông tin của giáo viên, học sinh trong trường;

– Sử dụng nguồn kinh phí mua sắm hợp lý, chú trọng đầu tư trang thiết bị cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 1. Phó Hiệu trưởng phụ trách Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị; đảm bảo hoạt động quản lý của nhà trường đúng quy định của pháp luật.
 2. BanGiám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các văn bản pháp luật tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 3. Nhân viênvăn thư phụ trách tốt công tác văn thư, lưu trữ của nhà trường.
 4. Phó Hiệu trưởng phụ tráchlên kế hoạchròa soát tất cả các bộ phận về công tác cải cách hành chính của đơn.
 5. Phó Hiệu trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra các chuyên đề trong sinh hoạt tổ chuyên mônvề việc UDCNTT.
 6. Giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn về công tác chuyên môn do cấp trên tổ chức.
 7. Tổ chuyên môn triển khai việc dạy họccó ứng dụng CNTT vàcác bài giảng điện tử đầy đủ.
 8. Ban Giám Hiệu và các tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiêm tra hoạt động chuyên môn và dự giờ góp ý.
 9. Thực hiện triển khai, rà soát, bố trí đồ dùng, thiết bị dạy học:Giáo viên bộ môn, tổ trưởng chuyên môn rà soát danh mục đồ dùng dạy học của phòng học bộ môn, đề xuất với cán bộ thiết bị danh mục đồ dùng dạy học còn thiếu so với chuẩn tối thiểu để tham mưu cho Hiệu trưởng mua sắm.
 10. Lập sổ theo dõi mư­ợn và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên các môn giảng dạy

Lập sổ sử dụng đồ dùng, máy tính… theo mẫu chung và th­ường xuyên cho giáo viên ký nhận phòng, mượn, trả thiết bị đúng quy định.

Lập sổ đăng ký sử dụng đồ dùng dạy học và phòng máy vi tính, phòng Lab, phòng đa chức năng….

 1. Quản lý, sử dụng, bảo quản phòng học bộ môn

Giáo viên phụ trách công tác Thiết bị chịu trách nhiệm chung về hoạt động của các phòng học bộ môn, quản lý công tác thực hành thí nghiệm.

Giáo viên phụ trách phòng học bộ môn, Giáo viên giảng dạy tổ chức vệ sinh phòng học bộ môn hằng tuần, hằng buổi sau khi dạy xong, kiểm tra việc cập nhật sổ nhật ký phòng bộ môn hằng tuần.

Thường xuyên tham mưu với BGH về hoạt động của phòng học bộ môn, phòng CNTT, phòng Lab để kịp thời sửa chữa, duy tu, nâng cấp…

Niêm yết danh mục thiết bị, đồ dùng dạy học có tại phòng để GVBM tiện liên hệ, sử dụng…

 1. Thực hiện báo cáo

Định kỳ báo cáo việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm về Sở GD&ĐT theo quy định.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Yêu câu toần thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

– VP Sở để báo cao;

– BGH;

– TB chung;

– Lưu: VT

       Lê Đức Hà