Lịch công tác chuyên môn tháng 4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

 
Số:       /KH-THPTPTT             Hoà Vang, ngày …… tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện chuyên môn tháng 4 năm học  2017 – 2018

 

 

 1. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
 2. Thực hiện các công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm học;
 3. Ngoại khóa chuyên môn;
 4. Dự giờ đột xuất giáo viên
 5. Ôn tập và kiểm tra học kì II
 6. Tiếp tục ôn tập thi THPT Quốc gia 2018
 7. Cập nhật điểm vào vi tính;
 8. Thi thử THPT Quốc gia 2018;
 9. Tìm nguồn minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục;
 10. Chia lại thời khóa biểu;
 11. Kiểm tra học kì II khối 12 và các môn Tin, Công nghệ, Thể dục, GDQP- AN của khối 10 và 11
 12. Ra đề kiểm tra HKII khối 10, 11;
 13. Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh lần 2
 14. Tổ chức cho học sinh ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi.
 15. Kiểm tra sai sót về hồ sơ ĐKDT và in danh sách thí sinh ĐKDT.
 16. Kiểm tra chéo đăng kí hồ sơ
 17. Thao giảng tại lớp.
 18. Thi học sinh giỏi khối 10 và khối 11.
 19. Sinh hoạt cụm chuyên môn tổ Thể dục – QPAN
 20. CÔNG TÁC CỤ THỂ
TT Nội dung Thời gian Phụ trách Thực hiện
1 Ngoại khóa chuyên môn tổ Toán – tin. Ngày 16/4 T. Quang Thầy Trung

Tổ Toán – tin.

2 Kiểm tra nội bộ Hoạt động sư phạm nhà giáo

(4 giáo viên được kiểm tra)

Các tổ: Toán-Tin, Lý, Địa, Anh

Từ 01/4

đến 29/4

T. Quang Thầy Trung

Thầy Nhớ

Cô Giang

Cô B Hòa

3 Thi học sinh giỏi khối 10 và 11 Sáng 05/4/2018 T. Quang Thầy Phúc GVBM
4 Sinh hoạt chuyên đề tháng 4 của các tổ chuyên môn (theo kế hoạch các tổ chuyên môn) Từ 01/4 đến 29/4 T. Quang Các TTCM

Giáo viên

5 Dạy học ứng dụng CNTT và dạy học ứng dụng U-poin ter Từ 01/4

đến 29/4

T. Quang TTCM

GVBM

6 Kiểm tra học kì II khối 12 (đối với các môn Sở ra đề) Từ 19/4

đến 23/4

BGH GVBM
7 Thu hồ sơ tuyển sinh 12 01/4-18/4 T. Hùng Thầy Phúc
8 Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi 07/4-18/4 T. Hà Thầy Hùng, anh Phúc, thầy Tâm, cô Xuân Nga, cô Truyền, cô Diệp, GVCN
9 Vào điểm VnEdu: – Các môn Tin, Công nghệ, Công dân của khối 12 (Hoàn thành hạn cuối ngày 10/4) 10/4/2018 Tổ trưởng Gviên
10 Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh lần 2 Sáng 26/4/2018 T.Hùng TTCM anh văn, GV anh
11 Kiểm tra học kì II khối 10, 11 các môn Tin, Công nghệ, Thể dục, ANQP Từ 24/4/2018-29/4/2018 T.Quang TTCM

GVBM

12 Thi thử THPT Quốc gia Theo KH của Sở T.Quang TTCM

GVBM

13 Tìm nguồn minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục 03/4 – 29/4 T.Hùng Các nhóm trưởng
14 Thao giảng tại lớp 03/4 – 29/4 T.Quang GVBM
15 Chia lại thời khóa biểu 24/4 -28/4/2018 T.Quang TTCM anh văn
16 Sinh hoạt cụm chuyên môn tổ Thể dục – QPAN Chiều 26/4 BGH Tổ trưởng

và GVBM tổ TD – QPAN

17 Ra đề kiểm tra HKII khối 10, 11 nộp cho thầy  Quang Hạn cuối 24/4 – 26/4/2018 T.Quang TTCM

GVBM

                                                                             Nơi nhận:

– Hiệu trưởng;

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Thông báo chung;

– Lưu: VT, CM, GVụ.

 

HIỆU TRƯỞNG