Lịch kiểm tra giữa kì học kì 2

       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN THÀNH TÀI               LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KÌ II 

                                                     NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 

Buổi Thứ 5

11/3/2021

Thứ 5

18/3/2021

Thứ 5

25/3/2021

Thứ 6
26/3/2021
Thứ 7
27/3/2021
Thứ 5

01/4/2021

Sáng Văn hóa sáng thứ 5. (Riêng lớp 12 học ôn tập 4 tiết, tiết 5 nghỉ) Văn hóa

Cả 3 khối

Nghỉ học văn hóa CẢ 3 KHỐI Nghỉ học văn hóa CẢ 3 KHỐI Nghỉ học văn hóa CẢ 3 KHỐI  

 

 

 

Văn hóa sáng thứ 5. (Riêng lớp 12 học ôn tập 5 tiết)

Kiểm tra GK

TOÁN 12

90 phút
(7h30 – 9h00)

VẬT LÝ 12

45phút
(9h30 – 10h15)

Kiểm tra GK

HÓA HỌC 12

45 phút
(7h30 – 8h15)

TIẾNG ANH 12

45phút
(8h45 – 9h30)

Kiểm tra GK

TIẾNG ANH 10

45 phút
(7h30 – 8h15)

SINH HỌC 10

45phút
(8h45 – 9h30)

Chiều Văn hóa các lớp 10, 11 Ca chiều tiết 6, 7. Văn hóa các lớp 10, 11 Ca chiều tiết 6, 7. Nghỉ học văn hóa CẢ 3 KHỐI Nghỉ học văn hóa CẢ 3 KHỐI Nghỉ học văn hóa

CẢ 3 KHỐI

 

Văn hóa các lớp 10, 11 Ca chiều tiết 6, 7.

Kiểm tra GK tiết 8,9,10

NGỮ VĂN 12

90 phút
(14h30 – 16h00)

SINH HỌC 12

45phút
(16h10 – 16h55)

Kiểm tra GK tiết 8,9,10

NGỮ VĂN 10

90 phút
(14h30 – 16h00)

HÓA HỌC 10

45phút
(16h10 – 16h55)

Kiểm tra GK

TOÁN 10

90 phút
(13h30 – 15h00)

VẬT LÝ 10

45phút
(15h30 – 16h15)

Kiểm tra GK

NGỮ VĂN 11

90 phút
(13h30 – 15h00)

HÓA HỌC 11

45phút
(15h30 – 16h15)

Kiểm tra GK

TIẾNG ANH 11

45 phút
(13h30 – 14h15)

VẬT LÝ 11

45phút
(14h45 – 15h30)

Kiểm tra GK tiết 8,9,10

TOÁN 11

90 phút
(14h30 – 16h00)

SINH HỌC 11

45phút
(16h10 – 16h55)

 

Ghi chú: – Giáo viên có mặt tại Hội đồng coi kiểm tra trưởng thời gian kiểm tra 30 phút theo buổi.

                 – Yêu cầu đối với học sinh:

+ Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra: trước khi vào kiểm tra 10 phút

+ Học sinh không được mang theo tài liệu và các vật dụng bị cấm vào phòng thi./.

                                                                                               Đà Nẵng, ngày …. tháng 3 năm 2021                                                                                                                         

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG