Lich kiểm tra học kì I khối 10, 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN THÀNH TÀI            LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I KHỐI 10, 11

                                                     NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 

Buổi Thứ 3

22/12/2020

Thứ 3

29/12/2020

Thứ 4

30/12/2020

Thứ 5
31/12/2020
Thứ 2
04/01/2021
Sáng GDCD  12

45 phút
(07h30 – 8h15)

Văn hóa

khối 12

NGỮ VĂN 10 90 phút
(07h30 – 09h00)
TOÁN 10

90 phút
(07h30 – 09h00)

TIẾNG ANH 10

45 phút
(07h30 – 8h15)

GDCD 10

45 phút
(09h00 – 09h45)

VẬT LÝ 10

45 phút
(10h30 – 11h15)

LỊCH SỬ 10

45 phút
(09h45 – 10h30)

SINH HỌC 10

45 phút
(09h45 – 10h30)

HÓA HỌC 10

45 phút
(09h00 – 9h45)

Chiều GDCD 11

45 phút
(13h30 – 14h15)

ĐỊA LÝ 10

45 phút
 (13h30 – 14h15)

NGỮ VĂN 11 90 phút
(13h30 – 15h00)
TIẾNG ANH 11

45 phút
(13h30 – 14h15)

SINH HỌC 11

45 phút
(13h30 – 14h15)

     VẬT LÝ 11

45 phút
(15h00 – 15h45)

 

ĐỊA LÝ 11

45 phút
(15h00 – 15h45)

LỊCH SỬ 11

45 phút
(15h45 – 16h30)

   HÓA HỌC 11

45 phút
(15h00 – 15h45)

 

TOÁN 11

90 phút
(15h00 – 16h30)

                                                                                               Đà Nẵng, ngày …. tháng 12 năm 2020                                                                                                                         

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: – Giáo viên có mặt tại Hội đồng coi kiểm tra theo thời gian sau:

                    + Đối với Phục vụ hội đồng thi: Buổi chiều: 12h45

                    + Đối với giám thị: Buổi chiều: 13h00

  – Yêu cầu đối với học sinh:

+ Học sinh có mặt tại phòng thi: Buổi chiều: 13h00

+ Học sinh không được mang theo tài liệu và các vật dụng bị cấm vào phòng thi./.

                                                                                               Đà Nẵng, ngày …. tháng 11 năm 2020                                                                                                                         

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG