TIỂU SỬ VỀ CHÍ SỸ YÊU NƯỚC PHAN THÀNH TÀI VÀ TRUYỀN THỐNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào đường link để xem

https://drive.google.com/file/d/1FoH8i3oFHp12yyn5tWuLFjJWvZdzsUG9/view?usp=sharing