Kế họach tập huấn elearning

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHAN THÀNH TÀI

 
Số:       /KH-THPTPTT        Hoà Vang, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn thiết kế bài giảng Elearning cho giáo viên

năm học 2017 – 2018

 

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018. Trường THPT Phan Thành Tài xây dựng kế hoạch tập huấn thiết kế bài giảng Elearning cho giáo viên của nhà trường như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU

Nhằm hưỡng dẫn cho giáo viên nâng cao việc ứng dụng khoa học công nghệ trong việc hỗ trợ giảng dạy. Tập huấn cho giáo viên biết thiết kế bài giảng Elearning trong giảng dạy để nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và học, đồng thời tham gia dự thi.

  1. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM
  2. Thời gian, thành phần:Ngày 19 tháng 10 năm 2017

– Xuất 1: Buổi sáng lúc 7 giờ 30 đến 9 giờ 00: (Các tổ: Toán – Tin, Lý – CN, Hòa học, Sinh – CN, Anh văn);

– Xuất 2: Buổi sáng lúc 9 giờ 00 đến 10 giờ 30: (Các tổ: Ngữ văn, Lịch sử – CD, Địa lý, TD – ANQP)

  1. Địa điểm:Phòng 19.

III. NỘI DUNG

Tiến hành tập huấn cho 100% giáo viên của trường biết thiết kế bài giảng điện tử Elearning vào việc dạy học ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

* Lưu ý: Những giáo viên cấn tiết dạy hoặc bồi dưỡng, theo dõi lịch tập huấn của 02 xuất để tham gia đầy đủ.

  1. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
  2. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch: Thầy Quang
  3. Chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất và báo cáo viên: Thầy Quang, Thầy Tâm, Cô Xuân Nga, Cô Diệp.
  4. Dự trù kinh phí bồi dưỡng cho báo cáo viên: Thầy Tâm.

Trên đây là kế hoạch tập huấn thiết kế bài giảng điện tử Elearning của trường THPT Phan Thành Tài. Yêu cầu toàn thể giáo viên xem kế hoạch để thực hiện và tham gia đầy đủ./.

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

– BGH, TB chung;

– Lưu: VT.